Saturday, February 24, 2024

Day: Saturday December 2nd, 2023

Մանկան ԱնկյունNews

Ինչպե՞ս կարող են ծնողները հաղթահարել իրենց և երեխաների միջև սերնդային տարբերության պատճառով առաջացած դժվարությունները

Ժամանակակից երեխաները մեծացել են այնպիսի պայմաններում, երբ ցանկացած տեղեկատվություն հասանելի է նրանց, մինչդեռ ավագ սերունդը սովոր է այն փաստին, որ

Read More
x Close

Like Us On Facebook